Husorden

Husorden

 

Tag hensyn til de øvrige beboere, blandt andet ved at overholde følgende regler:

 • Affaldscontainerne må kun indeholde husholdningsaffald og skal komprimeres mest muligt. Ved sortering af affald og regler om affald i øvrigt henvises til regler for Gårdlauget Solstrejf.
 • Byggeaffald skal man altid selv sørge for at bortfjerne.
 • Vedr. gården henvises til Gårdlauget Solstrejf.
 • Der må gerne holdes husdyr, når blot de ikke generer de øvrige beboere og lejere.
 • Lofts- og kælderrum skal være forsynet med hængelås og beboerens navn.
 • Branddøre skal altid lukkes, og døre til kældre og lofter skal altid låses.
 • Affald af enhver art må hverken smides eller henstilles på lofter og i kældre.
 • Undgå unødig støj. Der er forholdsvis lydt i ejendommen, hvorfor man bør tage hensyn til sine omgivelser, bl.a. ved musikudøvelse og anden højlydt adfærd.
 • Musikudøvelse skal dæmpes kl. 22 alle dage – også gerne ved fest. Tal med beboerne i nabolejlighederne – især underboen, hvis der planlægges større festligheder.
 • Støj fra værktøj må kun finde sted mellem kl. 7 og 20 på hverdage og mellem kl. 9 og 18 i weekender og på helligdage.
 • Åben ild er ikke tilladt på altanerne – dvs. ingen grillstarter og grillkul, briketter, tændvæsker, havefakler o.l., men gerne gasgrill og levende lys, blot de er under opsyn. Grillfester henvises til gården.
 • Læsejl ved gelændere og udvendige altankasser skal være ens for alle altaner.
 • Regler for støj gælder naturligvis også på altaner.
 • Vand kun planter – overskydende vand kan løbe igennem altanen.
 • Trappevask foretages af beboerne på skift, men der henstilles til at andelshaverne selv løbende rydder op efter “uheld”, som lækkede affaldsposer mv. Ligeledes skal andelshaverne rengøre efter renovering af deres lejlighed og afholdelse af større arrangementer og fester, hvis der herved er et rengøringsbehov ud over det normale.
 • Blomster og planter må gerne opstilles, blot skal opstilleren selv passe dem. De må ikke hindre almindelig færden, rengøring og flugtveje.
 • Løsøre af enhver art må ikke henstilles på hverken for- eller bagtrapper.
 • Affald af enhver art må hverken smides eller henstilles på for- eller bagtrapper.
 • Leg, ophold og støjende færdsel på trapperne er ikke tilladt.
 • Døre til trappeopgang og bagtrapper skal holdes låst.
 • Fejning af fortov foretages af beboerne på skift. I to uger ad gangen har en andelshaver fejepligten, og skal sørge for at fortovene er ryddet for sne og sikre at færdes på. Turnusliste med tidsplan er opgsat i opgangene og udleveret til andelshaverne.
 • Snerydning og saltning foretages af beboeren med fejepligten på fortove og i gården efter snefald og isslag. Manglende overholdelse af rydningspligten kan medføre erstatningskrav og beboeren kan blive pålagt betaling for ekstra tømning af containerne. (Note fra bestyrelsen: Vi har fra vinteren 2012 fået aftale med Tip Top Ejendomsservice om at de rydder sne, beboerne skal dog stadig kontrollere at det er sket og evt. rydde selv om nødvendigt)
 • Husk at bytte trappevask og snerydning med nabo eller anden andelshaver, hvis du ikke har mulighed for at tage din trappeturnus. Selv om du er bortrejst er det dit ansvar, med mindre du før afrejse har givet bestyrelsen besked om bytte med en anden.
 • Klager over andre beboeres manglende overholdelse af husorden skal ske skriftligt til bestyrelsen. Bestyrelsen undersøger rigtigheden af overtrædelsen, og påtaler denne overfor beboeren. I grove eller ofte gentagne overtrædelser kan beboeren pålægges at frflytte beboelsen jf. vores vedtægter. Der henvises endvidere til §§ 11 og 20 i vores vedtægter.

 

.

COPYRIGHT © | ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT | TERMS & CONDITIONS